Трябва да се завишат изискванията в системата на висшето образование

50

Най-много новоприети студенти за учебната 2020-2021 г. има от областите София-град, Плевен, Велико Търново, Враца и Ловеч.