вторник, юни 11, 2024

Сделки, сключени по електронен път, включително чрез транспортна борса

При сключване на нов договор с логистичен партньор, идентифициран на транспортна борса, сигурността на всяка страна, участваща в проекта, е изключително важна. За избягване на риска от получаване на несъответстваща услуга или фалшива самоличност, оценяването на дейността на партньорите по възможно най-прозрачен начин е изключително важно.

Инструменти за защита срещу фалшива самоличност

Правилно информиране относно дейността на логистичния партньор трябва да включва и подробен анализ на самоличността му. Фирмите със стоки за превоз трябва да са сигурни, че товарът ще достигне местоназначението си, съгласно посочените в договора условия.

Поради това е важно използваната онлайн транспортна борса да предлага редица инструменти за проверка на данните на превозвача. Това може да включва техния имейл адрес, телефонен номер или лице за контакт.

Моля, обърнете особено внимание при извършване на проверката! Над 90% от измамите се извършват с данни за контакт, подобни на тези на истински превозвач. Освен това бенефициентът

трябва да има достъп до транспортния лиценз и копие на използвания камион по съответния логистичен проект. И също така бенефициентът трябва да разбере дали офериращият превозвач има подизпълнител.

Не на последно място, данните за логистичния партньор трябва да се намират в списъка с тези, които са консултирали онлайн публикуваната обява. Липсата му от списъка трябва да предизвиква сериозно съмнение.

Защо е важно да се показва скоринг, според извършената дейност

Скорингът, показан на онлайн транспортна борса представлява средна стойност на оценките, получени от съответната фирма, според извършената от нея дейност по други логистични проекти, сключени на съответната платформа. Това също представлява важен показател за ефективността при оценяването на превозвача.

Освен това, стойността на скоринга зависи и от предоставените оценки от финансовите партньори на съответната транспортна борса, по отношение на финансовия риск на субекта – кредитният риск и препоръчаният кредитен лимит (съществена информация при договаряне на транспортни фактури с падеж на плащане).

Оценката се изчислява въз основа на дейността на дадената фирма през определен период от време (пр. последните 48 месеца), като има риск стойността на скоринга да бъде намалена, ако през съответния период били формулирани оплаквания от страна на партньорите по договора.

Въпреки че оценката е важен инструмент за оценяване на фирма, предоставената информация от транспортна борса е просто за информиране. Винаги крайното решение за сътрудничество принадлежи на представителите на страните по проекта.

Изберете транспортна борса, която позволява да проверката на партньор

Онлайн платформата 123cargo предлага ефективни инструменти за проверка на дейността на потенциален партньор, така че рискът от евентуална фалшива самоличност или услуги, които не отговорят на поетите ангажименти, да е минимален.

Тази онлайн транспортна борса за превоз на стоки не оставя само на своите потребители отговорността за управлението на рисковете, но е разработила набор от правила, с които те трябва да се съгласят при създаване на акаунт. Благодарение на тези правила два от основните рискове на такова партньорство могат да бъдат значително намалени: рискът от неплащане и рискът от кражба.

Разбира се, без професионално поведение на потребителите на такава онлайн платформа, опитите за предотвратяване на проблемите са обречени на провал. При нарушаване на правилата, платформата 123cargo си запазва правото да отстрани субекти от системата и да издаде забрани за дейност срещу фирми със забавяне на плащания, като през същото време си сътрудничи с властите в хода на техните разследвания.

Последно

Още по темата