БАН създава нови материали за ортопедични импланти

8

Научните изследвания са в рамките на проект по програма „Мария Склодовска – Кюри, Инов.